ZRÓB POZWOLENIE NA BROŃ
Z LEŚNYM DZIADKIEM

POBIERZ BEZPŁATNY PORADNIK

Regulamin sklepu wunderwaffe.pl

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez:
BROŃ  BARDO  SP. z o.o.
Ul. Fabryczna 30 
57-256 Bardo

Koncesja MSWiA: B-67/2020
Sprzedawcą jest przedsiębiorca:
Sprzedawca  zwany jest zamiennie „Usługodawcą”.
Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:
+48 667 717 737

 

§ 1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Towar koncesjonowany- broń i amunicja do której zakupu wymagany jest dokument posiadacza broni lub zaświadczenie upoważniające do zakupu broni wraz z dowodem osobistym. ( Dz.U. nr 53 poz. 549 z 21 maja 1999 roku o broni i amunicji ze zm. )

§ 2 Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.wunderwaffe.pl
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

§ 3 Składanie zamówień

 1. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnionego na stronie Sklepu Internetowego.
 2. Warunkiem rejestracji oraz dokonania Zamówienia jest zapoznanie się z treścią Regulaminu.
 3. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową. W uzasadnionych przypadkach również telefonicznie/drogą mailową.
 4. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 5. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres oraz numer telefonu i adres e-mail. Jeżeli złożenie zamówienia wymaga podania innych danych (kopia zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni), zamówienie staje się skuteczne po podaniu w/w dodatkowych danych.

§ 4 Koszty i termin wysyłki

 1. Dostawa Towarów ograniczona jest do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta  w formularzu Zamówienia.

§ 5 Płatności

 1.  Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.wunderwaffe.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

§ 6 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy. Pobierz wniosek tutaj.
 2. Przy sprzedaży towaru koncesjonowanego następuje jedynie dostawa a sprzedaż odbywa się pod adresem 57-256 Bardo ul. Fabryczna 30. zastosowanie mają przepisy Ustawy - Dz.U. Poz 1214 z dnia 13 czerwca 2019 

§ 7 Procedura reklamacji

 1. Produkty FABRYCZNIE NOWE posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Klient może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.
 2. Produkty pozostałe (w szczególności broń z demobilu, tzw „surplus”), nie podlegają gwarancji. 

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów Sklepu Internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca. Dane wymagane przy sprzedaży towarów koncesjonowanych są danymi wynikającymi z ustawy Dz.U. Poz1214 z dnia 13 czerwca 2019 o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. 

§ 9 Zmiana Regulaminu

 1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail co najmniej 14 dni przed wprowadzeniem zmian.
 2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.
 3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy  ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 Poz. 827 ze zm. ) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 2. W przypadku towarów koncesjonowanych zastosowanie mają przepisy ustawy - Dz.U. Poz1214 z dnia 13 czerwca 2019 o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. 
 3. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).